Stichting Gemeenschapshuis “de Holle Eik”
In het jaar 2017 hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan en zijn de volgende behoeften ontstaan:                                                                                                                     1.  De Heemkunde vereniging zag zich genoodzaakt om uit te wijken naar een andere locatie wegens gebrek aan voldoende archiefruimte in ons dorpscentrum; 2. Vanwege het sluiten van de basisschool medio 2018 is er dringend behoefte aan alternatieve ontmoetingsmomenten voor de jeugd (zeker wat betreft de doorwerking naar de verenigingen; 3. Vanuit oogpunt van tijdsbesteding, ontmoeten en langer zelfstandig blijven wonen door ouderen is er behoefte aan het vorm geven van een vorm van een repaircafé. 4. Daarnaast blijkt de toegankelijkheid van het hoofdgebouw voor bezoekers die met een rollator of rolstoel komen niet optimaal.
Uitbreiding Dorpscentrum De Holle Eik
Op basis van bovenstaande inventarisatie willen we een sobere, maar op reële / voorzienbare behoefte gebaseerde uitbreiding realiseren. Daarnaast willen we de toegangkelijkheid van het gemeenschapshuis voor bezoekers met een rollator of rolstoel komen, verbeteren.
De onder 1 en 3 genoemde ontwikkelingen en behoeften kunnen, i.v.m. de benodigde bergruimte, niet ondergebracht worden in bestaande zaken. De onder 2 genoemde behoefte kan voor een belangrijk deel wel in de bestaande zaken. Echter ondersteunend zal ook hier extra berg-/ werkruimte moeten zijn.
Toekomst  Dorpscentrum De Holle Eik
In deze tijd van veranderingen is een goed financieel beheer alsmede een op de toekomst gericht beleid met behartiging van de maatschappelijke doelstellingen voor een toekomstig behoud van het dorpscentrum zeer noodzakelijk.                                                                      De stichting is Btw-plichtig en heeft daardoor belasting technische verplichtingen, verder is er ook een verantwoording naar de subsidieverstrekkers, de Houthemse verenigingen en niet als laatste de Houthemse gemeenschap.
Ook zal er moeten worden ingespeeld op de veranderingen in de maatschappij, dit om op termijn zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de behoefte aan gemeenschapsruimte, verenigingen vormen weliswaar nog steeds een belangrijke bindende rol in de samenleving, maar hebben het geziende vergrijzing moeilijjk en met het al maar toenemend aanbod aan mogelijkheden om vrije tijd in te vullen, wordt het steeds ingewikkelder om mensen aan zich te binden. Daarbij komt dat vanwege uiteenlopende oorzaken de hoeveelheid vrije tijd soms erg beperkt is.
Er zal ongetwijfeld behoefte blijven bestaan aan gemeenschapsruimte en de uitdaging is ook in de toekomst het gebruik  daarvan zo goed mogelijk te ondersteunen.                                             Daarbij zijn twee aspecten van belang.                                                                                     Door de vergrijzing kan de vraag voor zaalruimte door verenigingen af nemen.                Daarnaast neemt de behoefte voor opvang (zeker voor ouderen) en gebruik van zaalruimte door inwoners (niet in verenigingsverband) die een activiteit in het gemeenschapshuis willen ondernemen toe.                                                                                                                            De structurele inkomsten aan verhuur zullen hierbij afnemen en de benodigde kosten zullen toenemen.                                                                                                                           Naarmate er meer behoefte ontstaat aan “losse”c.q. niet structurele activiteiten, zal erover nagedacht moeten worden hoe die activiteiten te ondersteunen.                                       Daarnaast is natuurlijk van minstens zoveel belang dat de ruimten funtioneel en van een goede kwaliteit zijn. Aan de hand van signalen van huidige gebruikers, initiatieven van inwoners en sondering binnen de dorpsgemeenschap contsateert het bestuur van de Holle Eik dat er enkele fysieke aanpassingen nodig zijn, nl. een tweetal archief-/berg- en werkruimten en een rolstoellift bij de trap naar de hoofdingang. De verwachting is dat met deze voorzieningen ons gemeenschapshuis de behoeften in de nabije toekomst weer op eigentijdse wijze kan ondersteunen. Het is nu zaak middelen beschikbaar te krijgen om dit te realiseren. Zodra dat duidelijk is, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt en met belangstellenden worden besproken.